021 - 6639 1978
SK

ورق استیل

محاسبه وزن ورق استیل


برای محاسبه وزن ورق استیل از فرمول زیر استفاده کنید:

ابتدا طول را ضرب در عرض می کنیم سپس جواب آن را در ضخامت ضرب می کنیم و در آخر آن را در 7/85 که یک عدد ثابت برای ورق استیل است ضرب می کنیم.جواب به دست آمده تقریبا نزدیک به عدد اصلی است.ممکن است کمی اختلاف داشته باشد.این برای دانستن حدود وزن هست و برای وزن دقیق حتما باید از باسکول استفاده کنید.

استیل کاران فروشنده ورق استیل 304 مات و براق در ضخامت های 1 میلیمتر تا 15 میلیمتر در ابعاد یک در دو ، یکو نیم به سه ، یکو نیم به شش و غیره می باشد.